We helpen
u graag verder!

Meer weten over

Subsidie

SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Met de SDE stimuleert het Ministerie van Economische zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE.

Dit bedrag wordt betaald uit de opbrengsten ODE (Opslag Duurzame Energie), die door ieder Nederlands bedrijf en huishouden via de energienota verplicht wordt afgedragen. Deze ODE loopt hard op. U wordt derhalve in de gelegenheid gesteld om zélf te kunnen profiteren van een aantrekkelijke stimuleringssubsidie die nu al door uzelf wordt betaald.

Omdat de productie van duurzame energie voor een grootverbruiker niet rendabel is, subsidieert de SDE subsidieregeling de investering in duurzame energietechnieken. De overheid betaalt u een bedrag per kWh opgewekte stroom uit. Dit bedrag is het verschil tussen de prijs van zonne-energie en de traditionele grijze energie.

De subsidie wordt toegekend over een periode van 15 jaar. Uitbetaling van de subsidie is op basis van maandelijkse voorschotten en jaarlijks een eindafrekening.

Ja, alleen de producent van hernieuwbare energie komt in aanmerking voor de SDE subsidie. In het geval van een samenwerkingsverband, is het samenwerkingsverband de beoogd producent. Op het aanvraagformulier vult u bij subsidieaanvrager de beoogd producent in. Als de aanvrager niet van plan is zelf de productie-installatie in bedrijf te nemen en te exploiteren, is hij geen beoogd producent en komt hij niet in aanmerking voor SDE subsidie.

Als de vereiste vergunningen nog niet aanwezig zijn, kan er ook geen SDE subsidie worden aangevraagd. Voor een volledige aanvraag vraagt RVO namelijk dat alle document aanwezig zijn bij de aanvraag. Voor de productie-installatie geldt over het algemeen dat één of meerdere vergunningen vereist zijn. Op het moment van aanvragen moeten deze vergunningen zijn afgegeven door het bevoegd gezag. U moet de verleende vergunning meesturen met uw subsidieaanvraag.

De SDE vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de opbrengst van grijze energie, het zogenaamde correctiebedrag. De kostprijs van hernieuwbare energie wordt ook wel het basisbedrag genoemd. Per categorie productie-installaties en per openstellingronde is er een basisbedrag. Vanaf 2016 kunt u voor een bepaald fasebedrag in de vrije categorie of voor het basisbedrag een subsidieaanvraag indienen. De SDE bijdrage wordt samengesteld door het vastgestelde basisbedrag of het gekozen fasebedrag in de vrije categorie te verminderen met het correctiebedrag.

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), DNV, GL en TNO brengen in opdracht van het ministerie van Economische Zaken per SDE ronde advies uit over de basisbedragen van de categorieën productie-installaties. De minister stelt vervolgens de basisbedragen vast. Deze basisbedragen gelden vervolgens de gehele subsidieperiode.

In het najaar worden door ECN de voorlopige correctiebedragen voor het komende jaar vastgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de energieprijs. Het correctiebedrag wordt gebruikt bij de berekening van het voorschotbedrag voor de verwachte subsidiabele energieproductie in het komende jaar.

De voorlopige correctiebedragen worden in het kalenderjaar volgende op het productiejaar definitief vastgesteld, waarop een bijstelling van reeds uitbetaalde voorschotbedragen plaatsvindt. Er wordt dan gekeken of in het afgelopen kalenderjaar te weinig of te veel SDE subsidie is ontvangen.

Ja, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst per werkdag. Als er op een dag meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, rangschikt RVO de aanvragen op volgorde van de aanvraagbedragen. De aanvraag met het laagste bedrag is als eerste aan de beurt. Als de budgetgrens tussen aanvragen met een gelijk bedrag valt, wordt er geloot tussen deze aanvragen.

Het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt kan variëren. Het basisbedrag is afhankelijk van de technologie. Ook kunt u subsidie aanvragen voor een lager bedrag in de vrije categorie op tienden van eurocenten per kilowattuur. De SDE gaat gefaseerd open.

Ja, voor toekomstige en bestaande SDE(+) beschikkingen geldt dat elektriciteit die niet op een net wordt ingevoerd ook zal worden gesubsidieerd. CertiQ heeft volmacht voor het uitvoeren van de Garanties van oorsprong (GVO) voor onder andere elektriciteit en geeft garanties van oorsprong uit voor netlevering en niet-netlevering van elektriciteit. Op grond van dit certificaat wordt de subsidie vertrekt. De elektriciteitsproductie moet correct gemeten worden, het kan zijn dat voor bestaande productie-installaties een aanpassing voor het meetsysteem nodig is.

Het is niet mogelijk om van de postcoderoosregeling en/of de Energie-investeringsaftrek (EIA) gebruik te maken als u een SDE subsidie toegekend heeft gekregen.

Uitzondering SDE-EIA

Voor projecten met een zon-PV veldopstelling met een SDE-beschikking vanaf 2016 zijn er mogelijkheden om voor de investeringskosten ten behoeve van de netaansluiting EIA aan te vragen.

Wat houdt de postcoderoosregeling in?

In het Energieakkoord is een belastingkorting afgesproken voor teruglevering van hernieuwbare energie door een coöperatie of door een vereniging van eigenaren (VvE). De korting geldt alleen wanneer de opgewekte energie wordt gebruikt door kleinverbruikers waarvan de leden zich binnen de zogenaamde ‘postcoderoos’ (viercijferige postcode plus aangrenzende postcodes) van de coöperatie of VvE bevinden en alleen voor elektriciteit die aan het net wordt geleverd.

Tijdens een openstellingsronde van de SDE kunt u per adres waarop de productie-installatie wordt geplaatst maximaal 1 aanvraag indienen. Het is wel mogelijk om in een latere openstellingsronde een uitbreiding aan te vragen.

Wanneer u uw aanvraag vóór subsidieverlening intrekt, kunt u in dezelfde openstellingsronde niet nogmaals voor een installatie op hetzelfde adres een aanvraag indienen. Als u uw aanvraag intrekt nadat er een positieve beschikking voor de productie-installatie is afgegeven, dan blokkeert RVO een aanvraag voor een productie-installatie op die locatie voor 3 jaar vanaf de datum van de subsidieverlening.
Ja, in het aanvraagformulier kunt u aanvragen of u wel of niet de eigenaar bent van de beoogde locatie. Als u geen eigenaar bent, dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar mee te sturen met uw aanvraag. In deze verklaring wordt expliciet toestemming gegeven om op de beoogde locatie een productie-installatie te installeren en exploiteren.
Het is mogelijk om de startdatum van uw subsidie maximaal 3 keer te wijzigen voor de productie-installatie in gebruik wordt genomen. De nieuwe startdatum kan niet later worden vastgesteld dan de maximale termijn voor ingebruikname. Wilt u de startdatum van uw subsidie wijzigen? Zonnegilde helpt u hiermee.
Ja, u kunt subsidiabele productie die niet is benut meenemen naar een volgend jaar. Dit heet ‘forward banking’. Na de reguliere subsidieperiode is het voor de producent van hernieuwbare energie mogelijk om nog één jaar de tijd te krijgen om eventueel niet benutte productie in te halen. In 2015 is in het Besluit SDE ‘banking’ uitgebreid. Het is mogelijk om ook productie die hoger is dan de maximaal subsidiabele productie mee te nemen naar een volgend jaar (backward banking). Dit kan gebruikt worden als in een later jaar de productie tegenvalt. Deze vorm van banking is gemaximeerd op 25% van de subsidiabele jaarproductie en geldt voor alle categorieën.

Financiering

Zonnegilde kan het gehele traject financieren. U kunt dus zonder investering profiteren van duurzame en goedkope energie. Wij leggen graag uit hoe dit in zijn werk gaat. Uiteraard zijn er ook mogelijkheden om zelf te zorgen voor financiering als dit gewenst is.

Bouwkundige inspectie

Wij controleren altijd de constructie van het dak en de gebruikte materialen. Mocht het niet mogelijk zijn om zonnepanelen te plaatsen, dan adviseren wij over hoe het dak toch geschikt gemaakt kan worden.
Ja, Zonnegilde beschikt over de mogelijkheden om het dak aan te passen.
Of u rekening moet houden met extra kosten is ervan afhankelijk of u beschikt over een grootverbruikersaansluiting en de daarbij verplichte meetdienst afneemt. Voor de realisatie van een PV-installatie dient u te beschikken over een grootverbruikersaansluiting. De kosten voor de aanschaf hiervan kunnen oplopen tot een aanzienlijk bedrag. Voor een duidelijk overzicht van de kosten met betrekking tot de netwerkaansluiting, is het verstandig om contact op te nemen met uw netbeheerder. Bij een grootverbruikersaansluiting bent u verplicht om een meetdienst bij een meetbedrijf af te nemen. RVO verstrekt subsidies op basis van de werkelijke energieproductie, hiervoor moet elke maand de meter worden uitgelezen. Aan het afnemen van de meetdienst bij een meetbedrijf zijn kosten verbonden. Heeft u hulp nodig bij het uitzoeken van uw extra kosten of bij het uitzoeken van een geschikt meetbedrijf? Zonnegilde kan u hierin adviseren.

Niet gevonden wat u zocht?

Wat uw vraag ook is, we helpen u verder.
Of het nu gaat over advies, besparen op energie of gewoon over zonnepanelen.

Meer weten over

Installatie

Zonnegilde verzorgt zelf de installatie van de zonnepanelen systemen, wij maken geen gebruik van externe partijen. Zo waarborgen wij de beste kwaliteit.
Bij systemen kleiner dan 1 MW moet het binnen 1,5 jaar na datum van de beschikking geïnstalleerd zijn. Bij installaties groter dan 1 MW moet de installatie voltooid zijn binnen 3 jaar.
Nee, dit is niet mogelijk. De PV-installatie kan alleen gerealiseerd worden op de locatie die u bij uw aanvraag hebt opgegeven. Slechts in uitzonderlijke gevallen kun u een verzoek tot locatiewijziging indienen. Dit verzoek geldt dan als een ontheffingsverzoek, waar de volgende voorwaarden voor gelden:
  • er is sprake van overmacht als gevolg van een niet vooraf te voorziene omstandigheid, zoals brand, water- /stormschade
  • de eigenaar van de locatie blijft gelijk
  • de wijziging van de locatie gaat niet gepaard met een wijziging in de tenaamstelling
  • er wordt niet uitgeweken naar een locatie waarop dezelfde subsidieontvanger in dezelfde ronde is uitgeloot
  • er wordt niet uitgeweken naar een locatie waarop binnen een periode van drie jaar voorafgaand aan het verzoek subsidie is verleend en waarbij subsidieverlening is ingetrokken.
Heeft u de SDE+ subsidie aangevraagd, dan bent u verplicht per beschikking de productie te meten. Het is mogelijk om meerdere productie-installaties op een grootverbruikersinstallatie aan te sluiten, maar hiervoor geldt wel dat u per beschikking een brutoproductiemeter tussen uw productie-installatie en grootverbruikersinstallatie moet plaatsen. Als uw productie-installaties op verschillende adressen staat, maar u wilt de elektriciteit invoeden via één grootverbruikersinstallatie, dan plaatst u ook voor iedere beschikking een brutoproductiemeter.

Wanneer u een PV-installatie op een nieuw te bouwen gebouw plaatst, dan moet u de verleende Omgevingsvergunning voor het gebouw toevoegen aan uw SDE+ subsidieaanvraag. De PV-installatie kan ook in een veldopstelling geplaatst worden. In dat geval moet u een Omgevingsvergunning aanvragen, die u meestuurt bij de subsidieaanvraag.

Als u geen Omgevingsvergunning nodig heeft, moet u dat kunnen aantonen door relevante documentatie bij uw subsidieaanvraag mee te sturen. Houd er wel rekening mee dat als een bezwaar of beroep is aangetekend, de verleende vergunning nog niet onherroepelijk is.

Als u verhuist kan uw PV-installatie meeverhuizen naar de nieuwe locatie. Blijft de installatie op naam van de oorspronkelijker eigenaar staan, dan kan de subsidie ook meeverhuizen. Het is ook mogelijk om de installatie over te dragen aan de nieuwe pandeigenaren, hiervoor dient u een wijzigingsverzoek in bij RVO en geeft u de locatiewijziging door aan CertiQ. U wordt op uw nieuwe adres wederom vastgesteld als producent van duurzame energie. Deze vaststelling wordt door uw regionale netbeheerder gedaan.

Certificaten & Energielabel

Ja, deze GVO’s (Garantie Van Oorsprong) worden afgegeven door CertiQ voor de duurzame elektriciteit die uw installatie heeft geproduceerd.
In de meeste gevallen zal u een beter energielabel krijgen wanneer u deze zal aanvragen. Dit kan ook gunstig zijn voor de financiering op het pand.

Onderhoud

Zonnegilde Facility zal de systemen monitoren en onderhouden zodat u er verzekerd van bent dat uw systeem te allen tijde goed werkt.

Zonnegilde Facility zorgt ervoor dat de panelen in de juiste periode van het jaar gereinigd worden.

Blijf op de hoogte!
Ontvang het laatste nieuws over duurzame energie!

Direct naar:

Woningbouw & Renovatie

Woningbouw & Renovatie

Zomer 2024:

Onze zomervakantie is begonnen! We genieten van onze vakantie tot en met vrijdag 16 augustus. 🌞

Voor zeer dringende storingen die niet kunnen wachten tot maandag 19 augustus, is Zonnegilde Facility bereikbaar via e-mail facility@zonnegilde.nl of telefonisch op 038-8200421.

We maken van deze tijd gebruik om lekker op te laden. 💪🔋 We kijken ernaar uit om na de vakantie weer met volle energie aan de slag te gaan met duurzame en innovatieve zonne-energieoplossingen.

We wensen iedereen een prachtige zomer toe!

Pinksteren:

Op Tweede Pinksterdag is ons kantoor gesloten. Voor dringende storingen die niet kunnen wachten tot dinsdag 21 mei, is ons Facility-team bereikbaar via e-mail op facility@zonnegilde.nl of telefonisch op 038-8200421.

Hemelvaart:

Op Hemelvaartsdag en de daaropvolgende vrijdag is ons kantoor gesloten. Voor dringende storingen die niet kunnen wachten tot maandag 13 mei, is ons Facility-team bereikbaar via e-mail op facility@zonnegilde.nl of telefonisch op 038-8200421.