Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Zonnegilde B.V.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten metZonnegildeB.V.inzake de verkoop en levering van producten en diensten en de eventueel daarmee verband houdende installatiewerkzaamheden.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Product: zonneboiler, zonnepanelen, omvormers, power optimizers, bevestigingsmateriaal, bekabeling of complete systemen (inclusief documentatie) zoals gespecificeerd in de Offerte.s
  2. Diensten: de in de Offerte beschreven diensten
  3. Prijs: de in de Offerte gespecificeerde prijs.
  4. Leverancier c.q. Installateur: Zonnegilde B.V.
  5. Koper c.q. Opdrachtgever: een persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst met de Leverancier inzake de aankoop van een Product en de eventuele installatie daarvan wenst aan te gaan of is aangegaan.
  6. Offerte: de door de Leverancier aangeboden documenten getiteld Zonnegilde-offerte met daarin de specificatie van de Producten en Diensten en de daarvoor verschuldigde Prijs.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper, onder welke benaming dan ook, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Overeenkomst

 1. Alle offertes van de Leverancier zijn vrijblijvend.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Koper volledig ingevulde en ondertekende Offerte door de Leverancier is ontvangen en de Leverancier deze door Koper ondertekende offerte aanvaardt.
 3. Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om de Overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Leverancier, zijn voor risico van de Koper tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijs

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de Offerte van Leverancier vermelde prijzen vast, in euro’s en exclusief BTW.
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan –ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden– is Leverancier gerechtigd de overeengekomen Prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Ingeval toepassing van artikel 3.2 mocht leiden tot een prijsverhoging en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat de Leverancier kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen Prijs te verhogen.
 4. De Prijs voor de Producten en de Diensten is zoals opgenomen in de Offerte maar is behoudens kosten die volgens deze Algemene Voorwaarden niet voor rekening van Leverancier komen.

Artikel 4. (af)Levering en eigendomsoverdracht

 1. Na het tot stand komen van de Overeenkomst zal de Leverancier de Koper telefonisch dan wel per email dan wel op een andere manier benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering van het Product en de Diensten.
 2. De afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.
 3. De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging ten gevolge van het niet voldoen door de Koper aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van Koper te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats na volledige betaling aan Leverancier. Bij onvolledige betaling behoudt Leverancier zich het recht voor de werkzaamheden stil te leggen en/of het Product te demonteren en te verwijderen, waarbij eventuele extra kosten voor demontage en verwijdering voor rekening komen van Koper.
 5. Tenzij anders is overeengekomen gaan alle risico’s met betrekking tot het Product over op de Koper bij aankomst op de locatie. Koper is verantwoordelijk voor het lossen en passende en veilig opslag.

Artikel 5. Betaling

 1. De Prijs en het bijbehorend betaalschema zijn opgenomen in de Offerte. Indien geen betaaltermijn is opgenomen geldt onderstaand.
 2. Zonnegilde hanteert naar eigen keuze één van onderstaande 3 betalingstermijnen.
  1. De Koper betaalt35% van de overeenkomst binnen 7 dagen na ondertekening overeenkomst, 60%(gefaseerd) voor aflevering van de producten/installatie op de werklocatie en 5% binnen 7 dagen na oplevering van de geteste installatie rechtstreeks aan Zonnegilde.
  2. De Koper maakt gebruik van de duurzaamheidslening en betaald 30% van de overeenkomst binnen 7 dagen na ondertekening overeenkomst en 70% uiterlijk op de dag van aflevering van de producten/installatie op de werklocatie.
 3. Over te laat betaalde bedragen kan Installateur een rente in rekening brengen van 10% boven het ECB rentetarief (refirente).

Artikel 6. Montage/installatie

 1. Het Product wordt door of vanwege Leverancier geïnstalleerd en aangesloten, zoals opgenomen in de Offerte.
 2. De Koper is jegens Leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren Product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
  1. het personeel van Leverancier en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Leverancier dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld;
  2. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
  3. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
  4. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
 3. De Koper verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst en dat de Diensten kunnen worden uitgevoerd conform wettelijke bepalingen met betrekking tot veiligheid en gezondheid van personen.
 4. De Koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Leverancier of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege de Leverancier geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de Koper Leverancier hiervan tijdig in kennis te stellen.
 5. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Koper.
 6. Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  • onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht;
  • ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van Product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).

Artikel 7. Kostenverhogende omstandigheden

 1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:
  • die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen;
  • die de Leverancier niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen.
 2. Kostenverhogende omstandigheden geven de Leverancier recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
 3. Indien de Leverancier van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden intreden, dient hij de Koper hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.
 4. De Koper is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de Koper in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

Artikel 8. Meer en minder werk

 1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
  1. In geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
  2. In geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
 2. In geval van door de Koper gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan de Leverancier slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de Koper tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Koper die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Indien de Koper opdracht geeft voor het uitvoeren van meer werk, zal de Leverancier dit factureren bij het gereedkomen van het meer werk dan wel bij de eerste komende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door de Leverancier worden verrekend bij de eindafrekening.

Artikel 9. Garantie

 1. Leverancier garandeert de goede werking van het geleverde Product overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke bij levering van het Product worden bijgevoegd, en voor zover deze door de producent ingevuld wordt en enkel en alleen wanneer Koper aan de overeengekomen voorwaarden en verplichtingen voldoet (waaronder het beschikbaar stellen van een functionerende internetverbinding ten behoeve van de monitoring van het PV-systeem).
 2. Leverancier garandeert dat eventuele gebreken in de installatie van het Product voor een termijn van 24 maanden na oplevering worden verholpen, tenzij het gebrek geen gevolg is van het geleverde werk.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Leverancier zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien de met de Producten meegeleverde Garantievoorwaarden van toepassing zijn, in welke situatie de aansprakelijkheid van Leverancier voor tekortkomingen beperkt zal zijn tot de garantieverplichtingen die zijn omschreven in deze garantievoorwaarden en voor zover ze worden ingevuld door de producent en indien Koper aan de overeengekomen voorwaarden en verplichtingen voldoet (waaronder het beschikbaar stellen van een functionerende internetverbinding ten behoeve van de monitoring van het PV-systeem).
 2. De aansprakelijkheid van Leverancier ten opzichte van Koper of derden is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Leverancier overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij gevolg-, indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.
 3. De totale aansprakelijkheid van Leverancier jegens Koper of derden zal onder geen omstandigheden de Prijs overtreffen zoals die door Leverancier met betrekking tot het relevante Product of Diensten in rekening is gebracht.
 4. Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door normale slijtage of normaal gebruik of door ongeschikte wijze van opslag of gebruik door Koper.
 5. Leverancier is niet aansprakelijk voor kosten die direct of indirect het gevolg zijn van reparaties of herstelwerkzaamheden die zonder schriftelijke toestemming van Leverancier door Koper zijn uitgevoerd.
 6. De aansprakelijkheidsbeperking is mede van toepassing op de door Leverancier ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Diensten.
 7. Indien de Leverancier zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de Koper hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal de Koper hem schriftelijk of elektronisch aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.
 8. In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de Leverancier hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem kunnen worden toegerekend.
 9. De aansprakelijkheid van de Leverancier op grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot 5% van de overeengekomen aanneemsom.
 10. De Koper is in de gevallen als voorzien in voorgaande twee artikelen verplicht de Leverancier van het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling te doen en de Leverancier de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor de leverancier aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen.
 11. De uit de voorgaande artikelen voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Leverancier.
 12. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de Leverancier niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
 13. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor de Leverancier aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het belang van herstel kan Leverancier volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan de Koper.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van de Convention on the International Sale of Goods 1980.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 1. Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Het door Leverancier geleverde systeem, combinatie van technische en methodes van toepassingen, regeltechniek zowel individueel als een toegepaste geïntegreerde combinatie van systemen en methodes is en blijft altijd eigendom van Leverancier. De Koper heeft het exclusieve gebruiksrecht voor gebruik zodra de laatste betaaltermijn is voldaan bij zowel koop als verhuur.
 3. Misbruik of ongeoorloofd gebruik in welke vorm dan ook van het intellectuele eigendom van Leverancier door de Koper, gebruiker, derden of het in de gelegenheid stellen van derden tot dit handelen of gebruik geeft Leverancier het recht op schadeloosstelling. De Koper verklaart met de aanschaf en gebruik dat zij derden geen toegang geeft tot de systemen en regeltechniek anders dan na expliciete en schriftelijke toestemming van Leverancier. Bij overtreding van dit artikel 12.3 erkent zij bij voorbaat schuld en wordt daarmee direct ook zelf schadeplichtig onverminderd het recht tot verhaal bij derden door Leverancier, waarbij Koper maximale medewerking zal geven tot verhaalsrecht van Leverancier in deze.

Artikel 13. Slotbepalingen

 1. De Leverancier heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten.
 2. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 5 januari 2016 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.

 

Algemene voorwaarden Zonnegilde B.V. per 16-04-2020

Direct naar:

Woningbouw & Renovatie

Woningbouw & Renovatie